Hjemmeside

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Generelt

Selskapet Auto-Trio AS eies av Lieng invest as, Ingvild Holding as, Nest egg Holding as og Øyvind Holding as.

Retningslinjer og rutiner 

Auto-Trios overordnede visjon for virksomheten er en bedre fremtid der vi som selskap bidrar til å skape et samfunn der folk kan leve og utvikle seg.

I Auto-Trio mener vi at det er en direkte sammenheng mellom ansvarlig atferd som arbeidsgiver på den ene siden og økonomisk fremgang på den andre. Ansvarlig og etisk atferd overfor ansatte, forretningspartnere, samfunnet og miljøet er en grunnleggende del av selskapets verdisystem. Derfor er det også svært viktig for oss å følge lover og regler i vår forretningsvirksomhet.

Muligheten til å opprettholde og videreutvikle gode forretningsforhold skyldes i stor grad et felles engasjement for forretningsvirksomhet og samfunnsansvar. Disse etiske retningslinjene for forretningspartnerne våre setter Auto-Trios standarder og forventninger innen viktige områder for samfunnsansvar, og vi ønsker at vårt engasjement også skal gjenspeiles i relasjonene vi har med våre forretningspartnere.

Målet er å samarbeide med forretningspartnerne i våre felles forretningsforbindelser for å sikre at kravene våre oppfylles, og vi forventer at alle våre forretningspartnere deler vårt engasjement for ansvarsfull og etisk atferd i forretningslivet.

Auto-Trios «Etiske retningslinjer for våre forretningspartnere» bygger på våre interne «etiske retningslinjer», der vi stadfester at vi skal drive virksomheten i henhold til prinsippene for internasjonalt anerkjente standarder for ansvarlig selskapsstyring. Disse omfatter for eksempel FNs Global Compact samt konvensjonene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Med forretningspartnerne til Auto-Trio menes i disse etiske retningslinjene alle tredjeparter som opptrer for, på vegne av eller sammen med Auto-Trio . Disse partene omfatter blant annet leverandører, prosjektpartnere, konsulenter, agenter, underleverandører, minoritetsaksjonærer og salgsrepresentanter.

Opplysninger om aktsomhetsvurderinger og tiltak.

Bedriften har gjennom sine aktsomhetsvurderinger ikke avdekket vesentlig forhold som tilsier at virksomheten i Norge er berørt i særlig negativ grad.

De negative konsekvensene er adressert ved å utvikle «etiske retningslinjer for våre forretningspartnere», som det forventes at alle forretningspartnere skal følge.

Disse retningslinjene går på forhold som:

Menneskerettigheter
Våre forretningspartnere støtter og handler i henhold til prinsippene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs Global Compact samt konvensjonene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet til våre forretningspartnere – uansett hvor arbeidet utføres – skal være fritt for diskriminering og fysisk eller verbal trakassering basert på – men ikke begrenset til – rase, kjønn, hudfarge, etnisk, nasjonal eller sosial identitet, religion, alder, funksjonshindring, seksuell legning, politiske synspunkter eller andre egenskaper som kan føre til at man er ekstra utsatt. Våre forretningspartnere har et respektfullt og verdig forhold til sine ansatte, uten trakassering, mobbing eller trusler.

Seksuell trakassering.
Våre arbeidspartnere tolererer ikke seksuell trakassering på arbeidsplassen. Seksuell trakassering refererer til atferd av seksuell art som krenker en ansatt eller søker. Dette kan omfatte uønsket fysisk berøring og kontakt, uønskede tilnærminger, nedsettende spøking om kjønnet en person tilhører, kommentarer om utseende, uønskede blikk og pornografiske bilder. Det er den som utsettes for trakassering som avgjør om atferden er uønsket eller ikke.

Arbeidsforhold
Våre forretningspartnere tolererer ikke tvangsarbeid – det vil si alt arbeid eller alle tjenester som kreves av personer som ikke har meldt seg frivillig til å utføre arbeidet/tjenesten, og som trues med straff dersom arbeidet/tjenesten ikke utføres – eller noen som helst form for slaveri eller menneskehandel.

Våre forretningspartnere tolererer ikke barnearbeid slik defineres i ILO-konvensjonene 138 og 182 samt nasjonale lover.